Zemní plyn...

 • bezbarvý, nejedovatý, bez zápachu
 • vlivem látky, která se přidává do zemního plynu (odorant) můžeme zemní plyn při úniku cítit
 • mez výbušnosti 5 - 15%, pokud cítíme plyn, je zpravidla koncentrace plynu hluboko pod mezí výbušnosti

Úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodu...

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení...

 • pravidelné provádění kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Zásady bezpečnosti v případě úniku zemního plynu...

 • nepoužívat otevřený oheň
 • otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu

Důvody vzniku oxidu uhelnatého CO při spalování...

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

Důležitá telefonní čísla...

 • 150 - hasiči
 • 155 - záchranná služba
 • 112 - centrální tísňová linka
 • 158 - policie
 • 1239 - plynárenská pohotovostKontakt:


RNDr. Jan Komín (pro Prahu a okolí)

Štichova 644/32

Praha 4 - Háje, 149 00

telefon: +420 776 640 363

- - - - - - - -

Tomáš Komín (Praha a okolí)

Ke škole 1398/1

Praha 4, 149 00

telefon: +420 776 833 722

- - - - - - - -

Ing. Jan Komín (Jihočeský kraj)

Dvořákova 458

Blatná, 388 01

telefon: +420 607 235 258

- - - - - - - -

e-mail: hkomin@seznam.cz, info@revizeplynu.eu